Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten welke Agathon uitvoert en vervangen de oudere versies van voornoemde algemene voorwaarden.<Dit document sluit aan bij het Privacyreglement, het Klachtenprotocol en de Ethische gedragscode zoals gehanteerd door Agathon De actuele versies zijn te vinden op de website van Agathon: www.agathon.nl>

Artikel 1: Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

Agathon:

Agathon Coaching en Loopbaanbegeleiding B.V., gevestigd Leeuwenveldesweg 3N te 1382 LV Weesp;

Opdrachtnemer:

Agathon namens wie de Coach diensten op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden aanbiedt onder toepassing van deze algemene voorwaarden;

Opdrachtgever:

De natuurlijke of rechtspersoon die Opdracht geeft aan Agathon tot het verrichten van Diensten of werkzaamheden op het gebied van coaching, training of aanverwante werkzaamheden;

Opdracht:

(overeenkomst van Opdracht): een schriftelijk akkoord of E-mailbericht van de Opdrachtgever tot het leveren van een dienst, dat door Agathon is aanvaard;

Diensten:

Alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die voortvloeien uit, dan wel direct verband houden met de Opdracht;

Coach (Studiekeuze-, Loopbaan- of Re-integratie-):

De zelfstandige coach die de Opdracht namens Agathon uitvoert;

Cliënt:

De natuurlijke persoon over wie een Opdracht aan Agathon is verstrekt;

Coaching:

Coaching is een vorm van professionele begeleiding waarbij de coach de cliënt ondersteunt bij het behalen van zijn/haar zelfgekozen doelen.

Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en opdrachten waarbij door Opdrachtnemer in het kader van zijn beroep of bedrijf diensten worden aangeboden of geleverd.
Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op iedere opdracht waarbij voor de uitvoering door Opdrachtnemer derden worden betrokken.
Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.
Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Opdrachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.
Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Opdrachtnemer treden alsdan in overleg om een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.
Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

 

Artikel 3: Toepasselijke gedragsregels en reglementen
Opdrachtnemer voert de Diensten uit in overeenstemming met de ‘NOBCO Ethische Gedragscode’ dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het Klachtenprotocol van Agathon dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en tuchtrechtspraak.
Alle communicatie vindt in principe plaats in de Nederlandse taal, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 4: Offertes en totstandkoming van de Opdracht
Alle door Opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging aan Opdrachtnemer is bevestigd.
De prijzen in de offertes zijn exclusief btw tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De Opdracht komt tot stand door aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever als bedoeld in de laatste volzin van artikel 4 lid 1. Opdrachtgever en Opdrachtnemer hebben ook een Opdracht gesloten indien Opdrachtnemer een tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gemaakte afspraak schriftelijk en/of via mail bevestigt en de Opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of – als die termijn korter is – vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.
De Opdracht wordt ook geacht tot stand te zijn gekomen, wanneer Opdrachtnemer en Opdrachtgever de in de offerte genoemde begeleiding feitelijk zijn gestart.
Artikel 5: Uitvoering van de Opdracht
Iedere Opdracht behelst voor Agathon een inspanningsverplichting waarbij Agathon gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap, volgens de maatstaven en richtlijnen van de NOBCO zoals die gelden ten tijde van de uitvoering van de Opdracht.
In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft hij het recht om – in overleg met Opdrachtgever – bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door derden.
Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Opdracht deugdelijk, volledig en voorafgaand aan de start van de opdracht aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Opdracht op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de uitvoering van de werkzaamheden indien belangrijke feiten voor de uitvoering van de werkzaamheden na aanvang van de Opdracht bekend worden.
Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Opdrachtnemer een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Opdrachtnemer op. Opdrachtgever kan om die reden de Opdracht dan ook niet vernietigen en heeft geen recht op enige schadevergoeding. Opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel een nieuwe, redelijke, termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer de opdracht dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor Opdrachtgever een grond opleveren voor vernietiging van de Opdracht.
Wanneer Opdrachtnemer het verzoek krijgt om in samenwerking met een derde een Opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal Opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat de taakverdeling wordt. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de uitvoering van de werkzaamheden van deze derde.
Artikel 6: Geheimhouding
Opdrachtnemer zal, behoudens wettelijke verplichtingen, geheimhouding betrachten van alle verstrekte gegevens welke hij in het kader van de opdracht van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij de Opdracht worden ingeschakeld.
Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer en Cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de Cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

In geval van trajecten voor het UWV en Tweede spoor trajecten is opdrachtnemer verplicht om via rapportages algemene informatie te geven over de mate waarin cliënt meewerkt aan het re-integratietraject.

Een en ander is geregeld in het Agathon Register verwerking persoonsgegevens, dat op verzoek kan worden toegezonden of via de website is te downloaden.
Artikel 7: Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer is rechthebbende op de intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door hem – in het kader van de Opdracht – aan Opdrachtgever en/of Cliënt verstrekte of – in het kader van deze Opdracht – gebruikte producten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot testen, readers, rapporten, modellen, beeldmateriaal, oefenmateriaal, trainingsmateriaal en computerprogramma’s.
Opdrachtgever en/of Cliënt mag/mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer geen gebruik maken van deze producten, waarop Opdrachtnemer rechthebbende is ten aanzien van de intellectuele eigendomsrechten, anders dan ten behoeve van deze Opdracht.
Opdrachtnemer is gerechtigd om de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht en mits niet te herleiden tot individuele Opdrachtgevers c.q. Cliënten.
Artikel 8: Honorarium en kosten
Het honorarium van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen middels bijvoorbeeld een maatwerkofferte, uit een vooraf bepaald vast bedrag per Opdracht c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per door de Opdrachtnemer gewerkte tijdseenheid.

Alle honoraria zijn exclusief heffingen van overheidswege zoals omzetbelasting (btw) alsmede exclusief reis- en andere onkosten ten behoeve van Opdrachtgever gemaakt waaronder begrepen declaraties van ingeschakelde derden.

Opdrachtnemer kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met honoraria die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Opdrachtnemer heeft wanneer door hem een redelijk voorschot is gevraagd, het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever het voorschot aan Opdrachtnemer heeft betaald dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met Opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen wegens wijziging van de algemene prijsindex en wegens door de overheid opgelegde maatregelen.
Artikel 9: Betaling
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op het Ibannummer van de opdrachtnemer. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Tenzij anders is overeengekomen, wordt de factuur bij aanvang van het traject verstuurd.
Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim. De Opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim aan Opdrachtnemer over het opeisbare bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.
Ingeval er meerdere Opdrachtgevers zijn, is elke Opdrachtgever jegens Opdrachtnemer hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze Opdrachtgevers zijn verricht.
Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
Artikel 10: Incassokosten
Indien Opdrachtnemer invorderingsmaatregelen treft tegen Opdrachtgever, welke meer dan 14 dagen in verzuim is, komen de kosten verband houdend met die invordering ten laste van Opdrachtgever, welke kosten gesteld worden op ten minste 15% van de openstaande facturen.

Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus, deurwaarders en/of advocaten.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is tegenover Opdrachtgever en/of Cliënt slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van een ernstige toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht. Daarvan is sprake indien Opdrachtnemer niet de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid in acht neemt bij de uitvoering van de Opdracht.

Opdrachtnemer is niet gehouden tot vergoeding van (indirecte) vervolgschade bij uitvoering van de opdracht geleden door Opdrachtgever c.q. Cliënt.

Indien Opdrachtnemer aansprakelijk zou zijn voor door Opdrachtgever c.q. Cliënt geleden schade, dan is zijn aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het voorkomende geval wordt uitgekeerd krachtens de door Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering of andere aansprakelijkheidsverzekering, waarbij het totaal is beperkt tot het maximumbedrag van de verzekering.
Indien de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer juridisch vaststaat en er geen verzekeringsuitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van Opdrachtnemer jegens Opdrachtgever en/of Cliënt beperkt tot het honorarium van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en dit altijd afstemmen met de opdrachtgever. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor ernstige tekortkomingen jegens Opdrachtgever c.q. Cliënt of voor eventuele fouten of tekortkomingen van deze derden. In zo’n geval is Opdrachtgever verplicht de ingeschakelde derden zelf aansprakelijk te stellen en eventueel geleden schade op deze derden te verhalen.
Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de opdracht tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer samenhangen, tenzij het aanspraken ten gevolge van ernstige en objectief aantoonbare tekortkomingen van Opdrachtnemer betreft.
Indien Opdrachtgever en/of Cliënt een eventuele vordering jegens Opdrachtnemer niet binnen één jaar na het ontdekken van de schade in rechte aanhangig heeft gemaakt, komt deze rechtsvordering na het verstrijken van het jaar te vervallen.
Artikel 12: Annuleringsvoorwaarden
Annulering door Opdrachtgever dient schriftelijk (per brief of per mail) te geschieden.
Bij annulering door Opdrachtgever van workshops, trainingen en aanverwante werkzaamheden binnen 7 dagen voor de dag van aanvang, dient Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom te betalen.
Bij annulering door Opdrachtgever van coaching en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten en bij annulering langer dan 48 uren voor aanvang van deze activiteiten maximaal 25%.
Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij zonder te annuleren geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.
Artikel 13: Beëindiging van de Opdracht
Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever gedurende 14 dagen na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur.
Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien enige uit deze Opdracht voortvloeiende verplichting binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning niet of niet behoorlijk alsnog wordt nagekomen.
Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer kan de Opdracht met onmiddellijke ingang door middel van een aangetekend schrijven beëindigen indien de ander in surseance van betaling komt te verkeren of in staat van faillissement is verklaard.
Artikel 14: Geschillenbeslechting en klachten

14.1 Geschillen

Op de rechtsverhouding tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Partijen zullen bij een geschil trachten tot een minnelijke oplossing te komen waarbij gebruik kan worden gemaakt van een onafhankelijke mediator zulks door partijen aan te wijzen.

De rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen. Niettemin blijft opdrachtnemer bevoegd de opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder deze forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer kennis te nemen.

14.2 Klachten

Een mogelijke klacht dient eerst te worden ingediend en besproken met de betrokken Coach.
Indien dit overleg niet tot een oplossing van de klacht leidt, wordt het Klachtenprotocol van Agathon gevolgd. Voor dit Klachtenprotocol wordt verwezen naar de website van Agathon.

Versie mei 2022

Agathon Coaching & Loopbaanadvies is een netwerkorganisatie waar partners met eigen specialismen samenwerken

Hoofdadres & postadres:

Leeuwenveldseweg 3N, 1382 LV

Weesp

020 – 21 48 154

Inschrijving KvK 85552941

BTW-nummer NL863664337B01