Privacybeleid  

Privacybeleid

AGATHON beschikt over een Privacyreglement en houdt zich aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). AGATHON is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Algemene regel

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) regelt dat persoonsgegevens niet langer bewaard mogen worden dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of worden gebruikt. In principe geldt voor door AGATHON gevoerde administraties, een bewaartermijn van minimaal 2 jaar en maximaal 3 jaar. In enkele gevallen kan de bewaartermijn langer of korter zijn. In dergelijke specifieke gevallen zal daarover met de cliënt c.q. opdrachtgever een nadrukkelijke afspraak worden gemaakt.

Uitgangspunt

Alle informatie over individuele cliënten wordt vertrouwelijk behandeld. Alleen indien de cliënt daarvoor vooraf toestemming verleent, zal AGATHON informatie doorgeven aan een ingeschakelde derde of aan een opdrachtgever.

Bij aanvang van een begeleidingstraject, deelt AGATHON de cliënt casu quo de Opdrachtgever mee dat het Privacyreglement te downloaden is via de website van AGATHON. Desgewenst kan de cliënt een papieren exemplaar van dit Privacyreglement krijgen.

Privacy

Uw privacy is bij AGATHON gewaarborgd.

Voor de samenwerking met zakelijke en particuliere opdrachtgevers, overheidsinstanties zoals het UWV, werkgevers of bijvoorbeeld gemeentes, betekent dit kort samengevat het volgende:

  • De verstrekte gegevens over cliënten zijn persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet is bepaald;
  • De verstrekte gegevens zijn uitsluitend bestemd voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen: wij controleren het doel waarmee zij zijn aangeleverd;
  • AGATHON houdt alle informatie over cliënten die wordt overgedragen ten behoeve van de uitvoering van het afgesloten contract geheim en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt. Indien bij zakelijke opdrachtgevers cliëntinformatie noodzakelijk moet worden uitgewisseld om tot een goede uitvoering van de opdracht te komen, is niet AGATHON maar opdrachtgever verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste en volledige informatie aan cliënt met betrekking tot diens gegevens.
  • Indien anders gewenst dan hierboven omschreven, zullen AGATHON en opdrachtnemer dit in samenspraak met betrokken cliënt in de overeenkomst expliciet uitsluiten dan wel waarborgen.
  • AGATHON is verantwoordelijk voor het naleven van deze geheimhoudingsplicht wanneer bij de uitvoering van de werkzaamheden derden worden ingeschakeld;
  • De cliënt heeft het recht om het bij AGATHON opgebouwde cliëntdossier in te zien, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijn van 2 jaar
  • Bij beëindiging van het traject stelt AGATHON het cliëntdossier desgewenst ter beschikking aan de cliënt. De cliënt dient daartoe actief een verzoek in te dienen bij AGATHON;
  • In geval van een geschil over een privacy-onderwerp, wordt verwezen naar de klachtenprocedure van AGATHON.